Personen- en Familierecht
Algemeen Civiel Recht
Home Tarieven Route Contact


Algemeen Civiel Recht
In het civiele recht gaat het om de onderlinge rechtsverhouding tussen burgers of ondernemingen. Het civiele recht beslaat dan ook veel onderwerpen. U kunt daarbij denken aan - onder meer - het opstellen van een overeenkomst, het niet nakomen van de gemaakte afspraken, een huurgeschil, het innen van een vordering of verweer daartegen. Als u een vraag heeft, dan kunt u contact opnemen via de telefoon (030 - 2129809) of via het contactformulier op deze website.Echtscheiding

Een echtscheiding is een ingrijpende en emotionele gebeurtenis. Het is verstandig om voor de afwikkeling van de juridische en zakelijke kwesties een advocaat in te schakelen, die samen met u bekijkt wat er allemaal geregeld dient te worden. Een van de eerste vragen die zich daarbij voordoet is of u ieder een eigen advocaat inschakelt of samen naar één advocaat gaat. Indien u kiest om samen naar één advocaat te gaan is het nodig dat u beiden in ieder de geval de bereidheid heeft om samen te komen tot de voor u beiden beste oplossing.

Advocatenkantoor Schröder kan u zowel bijstaan in geval van een eenzijdig verzoek tot echtscheiding als in geval van een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding. In een eerste intakegesprek wordt u geïnformeerd over de juridische aspecten van de echtscheiding en wordt samen met u geinventariseerd waarvoor een regeling dient te worden getroffen, bijvoorbeeld:

- met betrekking tot de kinderen: verzorging, opvoeding, omgang, informatie en alimentatie;
- wie blijft (voorlopig) in de echtelijke woning wonen of zal deze worden verkocht?
- heeft u recht op betaling van een bijdrage in de kosten van uw levensonderhoud (partneralimentatie) of dient u een dergelijke   bijdrage te betalen?
- de verdeling en/of verrekening van het vermogen.

Afspraken die u maakt kunnen ook fiscale consequenties hebben. Soms is het nodig daarvoor bij een fiscaal specialist advies in te winnen.

Echtscheiding en kinderen

Als u kinderen heeft, zal er een goede regeling voor hen dienen te worden getroffen (vanaf 1 maart 2009 dienen deze kwesties in een ouderschapsplan te worden neergelegd):

- bij wie zullen zij hun hoofdverblijf hebben?
- hoe worden de zorg- en opvoedingstaken verdeeld of het recht op omgang vormgegeven?
- op welke wijze wordt er informatie verschaft en wordt de ander geraadpleegd over belangrijke aangelegenheden met betrekking   tot de kinderen?
- hoe worden de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen verdeeld (kinderalimentatie)?

Verdeling van een gemeenschap van goederen

Als u in gemeenschap van goederen met elkaar bent gehuwd, zal het huwelijksvermogen in beginsel bij helfte tussen u en uw (aanstaande) ex-partner dienen te worden verdeeld. Op deze hoofdregel bestaan uitzonderingen, bijvoorbeeld indien u een erfenis of een schenking onder uitsluitingsclausule heeft ontvangen.

Huwelijkse voorwaarden

Als u onder het maken van huwelijkse voorwaarden bent gehuwd, speelt bij het einde van het huwelijk de vraag of er vermogen verrekend dient te worden en zo ja tot welk bedrag. De beantwoording daarvan is afhankelijk van de inhoud van de voorwaarden, maar ook van de wijze waarop u daarmee tijdens het huwelijk bent omgegaan.

 

Einde samenwoning

Bij de beëindiging van een samenwoning kan het voorkomen dat er afspraken dienen te worden gemaakt over de financiële afwikkeling of verdeling van goederen.

Als u samen het gezag heeft over minderjarige kinderen en u uw samenleving beëindigt, dient u een ouderschapsplan op te stellen. Daarin dienen afspraken te worden opgenomen over:
" de wijze waarop u de zorg- en opvoedingstaken verdeelt;
" de wijze waarop u elkaar informeert en raadpleegt over gewichtige aangelegenheden met betrekking tot de kinderen; en
" de kosten van verzorging en opvoeding van de minderjarige kinderen.

Omgang

Tussen ouders dienen afspraken te worden gemaakt over de wijze waarop de zorg- en opvoedingstaken worden verdeeld. Als u er onderling niet uitkomt, kan Advocatenkantoor Schröder u helpen bij het maken van goede afspraken of zo nodig de kwestie aan de rechter voorleggen.

Ook een niet-ouder kan onder omstandigheden recht hebben op omgang met een kind. Daarvoor dient u in een nauwe persoonlijke betrekking te staan tot het kind.

Alimentatie

Op het vlak van alimentatie gaat het meestal om een bijdrage in de verzorging en opvoeding van de kinderen (kinderalimentatie) of een bijdrage in het levensonderhoud van de ex-partner (partneralimentatie).

Als ouder bent u onderhoudsplichtig voor uw minderjarige kinderen. De onderhoudsverplichting loopt door tot het eenentwintigste levensjaar: als een kind van ouder dan 18 maar jonger dan 21 behoefte heeft aan een bijdrage in de kosten van levensonderhoud en studie.
In sommige gevallen kan die verplichting ook doorlopen na het eenentwintigste levensjaar.

Bent u stiefouder? Als u gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan en uw partner heeft kinderen, dan bent u onderhoudsplichtig voor de stiefkinderen die tot uw gezin behoren.

Het kan voorkomen dat u of uw ex-partner aanspraak maakt op betaling van een bijdrage in de kosten van het levensonderhoud (partneralimentatie. Welke bijdrage er in dat geval dient te worden vastgesteld hangt af van de daarvoor vastgestelde normen.
De berekening die wordt gemaakt, is volledig afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden en dus maatwerk.

Per 1 januari van elk jaar wordt de bijdrage verhoogd op grond van de wettelijke indexering.Erkenning

Als een kind tijdens een huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt geboren, is de man (echtgenoot of geregistreerd partner) van de moeder op basis van de wet de
juridische vader van het kind. Als er geen sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, kan een man het juridisch ouderschap verkrijgen door het kind te erkennen. Daarvoor is in beginsel de toestemming van de moeder nodig. Als de moeder niet bereid is om die toestemming te verlenen, kan de biologische vader van het kind de rechter verzoeken om vervangende toestemming voor de erkenning te verlenen.

 

Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing

Een kind kan op grond van een beslissing van de kinderrechter onder toezicht worden gesteld. Een ondertoezichtstelling kan worden uitgesproken voor maximaal een jaar en kan vervolgens (telkens) voor maximaal een jaar door de kinderrechter worden verlengd. De kinderrechter stelt de belangen van het kind voorop. De ouders met gezag mogen op de zitting hun standpunt naar voren brengen en kunnen zich daarbij laten bijstaan door een advocaat. Het inschakelen van een advocaat is zeker aan te rdaen; het is immers belangrijk dat uw visie over de belangen van uw kind goed naar voren worden gebracht.

Als een ondertoezichtstelling is uitgesproken, wordt een gezinsvoogd(es) aangewezen die het kind en de met het gezag belaste ouders hulp en steun dient te bieden. Als u het gezag heeft over uw kind, dan verliest u dat gezag niet door de ondertoezichtstelling, maar u wordt wel beperkt in de uitoefening daarvan.

Wanneer de ondertoezichtstelling onvoldoende wordt geacht om de belangen van het kind te beschermen, kan de kinderrechter bepalen dat het kind uit huis wordt geplaatst, in een pleeggezin of een instelling. Als (pleeg)ouder heeft u daarbij rechten en plichten.

Als u vragen heeft over een (dreigende) ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing, twijfel dan niet en neem contact op met Advocatenkantoor Schröder.

Gesloten uithuisplaatsing

Onder omstandigheden kan de rechter bepalen dat uw kind uit huis wordt geplaatst, waarbij machtiging wordt gegeven om uw kind te plaatsen in een gesloten setting. Uw kind heeft in dat geval recht op een eigen advocaat, die door de Staat wordt toegewezen. Advocatenkantoor Schröder staat in dat verband kinderen bij.

U kunt als ouder er voor kiezen om uw eigen advocaat in te schakelen, die uw belangen behartigt. Advocatenkantoor Schröder kan u daarbij van dienst zijn.


Wijziging voornaam

U kunt de rechter verzoeken een wijziging van uw voornaam te gelasten:
  • als uw voornaam onjuist is weergegeven in uw geboorteakte,
  • als u uw voornaam belastend vindt
  • of als uw voornaam niet meer passend is in verband
  • met een geslachtswijziging.
  • Het verzoekschrift moet worden ingediend door een advocaat.

Wijziging achternaam

Voor het aanvragen van een wijziging van uw achternaam heeft u geen advocaat nodig. Informatie over de vraag in welke gevallen u uw achternaam kunt laten wijzigen kunt u vinden op de website van Dienst Justis (www.justis.nl)

 

 

Overige

Ook voor vragen over adoptie, gezag, gerechtelijke vaststelling van het vaderschap, voogdij, bewind, curatele en overige vragen op het vlak van personen- en familierecht kunt u bij Advocatenkantoor Schröder terecht.

Goeman Borgesiuslaan 77 3515 ET Utrecht Postbus 9769 3506 GT Utrecht T: 030 212 98 09 F: 030 251 69 77 E-mail